Adwokat specjalizujący się w zakresie prawa pracy – kancelaria adwokacka z siedzibą w Mülheim an der Ruhr

Jako specjaliści w dziedzinie prawa pracy oferujemy szczególną ekspertyzę w ramach pozasądowego oraz sądowego reprezentowania pracowników, pracodawców oraz zakładów pracy. Nasza kancelaria z siedzibą w Mülheim an der Ruhr reprezentuje interesy klientów na terenie całych Niemiec oraz udziela doradztwa w odniesieniu do wszystkich zagadnień z zakresu prawa pracy, w szczególności odnośnie tematyki zwolnienia i odprawy.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numeren telefonu 0208 305 755 lub drogą mailową. Kontakt z naszą kancelarią jest dla Państwa niezobowiązujący i bezpłatny.

 

Prawo pracy dla pracowników

 

Doradzimy Państwu, jak postąpić w przypadku, gdy pracodawca wypowiedział Państwa stosunek pracy lub zamierza go zakończyć. Z zaangażowaniem będziemy reprezentować Państwa interesy w ramach powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem przed wszystkimi niemieckimi sądami pracy, tak aby utrzymać Państwa miejsce pracy lub wynegocjować adekwatną dla Państwa odprawę. Wysokość odprawy uzależniona jest od długości Państwa stażu pracy, wysokości wynagrodzenia oraz przede wszystkim od dobrych negocjacji, w których może Państwu pomóc jedynie adwokat specjalizujący się w zakresie prawa pracy.

 

Nasza kancelaria pomogła już wielu tysiącom pracowników skutecznie obronić się przed wypowiedzeniem.

 

Jak zachować się po otrzymaniu wypowiedzenia od pracodawcy?

 

Proszę pamiętać, iż po otrzymaniu wypowiedzenia od pracodawcy mają Państwo jedynie 3 tygodnie czasu na wniesienie powództwa do właściwego sądu pracy. Po upływie 3-tygodniowego terminu do złożenia powództwa trudno będzie podjąć kroki przeciwko wypowiedzeniu. Tylko poprzez wniesienie powództwa do sądu istnieją dobre szanse na zachowanie miejsca pracy lub uzyskanie wysokiej odprawy, gdyż pozasądowe negocjacje z pracodawcą są z reguły bezzskuteczne. Oferujemy Państwu pomoc opartą na naszym wieloletnim doświadczeniu.

 

Proces przed sądem pracy trwa zasadniczo tylko kilka miesięcy. Zazwyczaj dochodzi do ugody z pracodawcą już w ramach terminu pojednawczego, który odbywa się z reguły w terminie od 2 do 3 tygodni od wniesienia powództwa.

 

W przypadku masowych zwolnień i restrukturyzacji sprawdzimy szczegółowo, czy plan socjalny jest dla Państwa korzystny, czy też sensowniejsza byłaby dla Państwa inna opcja. W sprawach dotyczących wypowiedzenia nasi adwokaci należą do czołówki specjalistów udzielających doradztwa na terenie Zagłębia Ruhry.

 

Także w przypadku dochodzenia roszczeń o wynagrodzenie, urlop czy świadectwo pracy mogą Pańswo liczyć na naszą fachową pomoc.

 

Gdy pracodawca nie wypłaca Państwu wynagrodzenia, należy jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki

 

Państwa umowa o pracę może mianowicie zawierać klauzulę o wykluczeniu lub wygaśnięciu, która przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń tylko w przeciągu trzech miesięcy od ich wymagalności.

Integracja w procesy zakładowe

 

Udzielimy Państwu pomocy w kwestii integracji w procesy zakładowe po okresie chorobowym oraz pokażemy Państwu różne rozwiązania, tak aby po odbyciu choroby względnie podczas choroby mogli Państwo wrócić do zakładu pracy lub zakończyć stosunek pracy na korzystnych dla Państwa warunkach.

Przed podpisaniem umowy o pracę sprawdzimy dla Państwa treść umowy oraz przenegocjujemy ją z Państwa pracodawcą. To samo dotyczy umów o zniesienie i rozwiązanie stosunku prawnego. Radzimy Państwu nie podpisywać umów oraz innych dokumentów bez uprzedniej konsultacji z adwokatem, gdyż po podpisaniu tych dokumentów może być już za późno na podjęcie odpowiednich kroków.

 

Prawo pracy dla pracodawców

 

Także pracodawcom, a w szczególności średnim przedsiębiorstwom, służymy pomocą dotyczącą wszystkich zagadnień z zakresu prawa pracy.

 

Sporządzimy i sprawdzimy dla Państwa umowy o pracę.

 

Przed zakończeniem stosunku pracy doradzimy Państwu, jak możliwie najlepiej pod względem prawnym sformułować wypowiedzenie, tak aby zapobiec późniejszemu procesowi przez sądem pracy oraz wysokim odprawom. Dobry adwokat pomoże Państwu uniknąć procesu przed sądem pracy. Ponadto pomożemy Państwu przy sporządzaniu i podpisywaniu umów znoszących stosunek prawny. Z zaangażowaniem będziemy Państwa reprezentować przed wszystkimi sądami pracy oraz pomożemy Państwu odeprzeć dochodzone roszczenia.

 

W przypadku planowanych zmian w zakładzie pracy takich jak na przykład restrukturyzacja lub zamknięcie zakładu, będziemy Państwu towarzyszyć aż do zakończenia danych czynności.

 

Użyczanie pracowników - praca leasingowa - praca tymczasowa

 

Także w zakresie użyczania pracowników oferujemy Państwu jako przedsiębiorcom fachową ekspertyzę. Istotną kwestią jest tutaj zrozumienie rozgraniczenia pomiędzy umowami o określoną pracę a umowami o dzieło jak i przestrzeganie reformy ustawy o użyczaniu pracowników z 2017 roku.

Oferujemy Państwu pełną obsługę. Jeżeli planują Państwo podjęcie działalności gospodarczej w branży pracy tymczasowej, z chęcią będziemy Państwu towarzyszyć od momentu złożenia wniosku aż do wydania niezbędnego zezwolenia. W przypadku zapowiedzianych kontroli zakładowych będziemy po Państwa stronie, tak aby zapobiec ewentualnemu wycofaniu zezwolenia.

W przypadku wycofania wydanego Państwu zezwolenia bądź odrzucenia Państwa wniosku o wydanie zezwolenia na użyczanie pracowników, będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu w sprawie sprzeciwu jak i w postępowaniach przed sądami socjalnymi.

Także w zakresie użyczania pracowników z Polski do Niemiec wykazujemy szczególne kompetencje.

 

Pozorna samodzielna działalność gospodarcza

 

Udzielamy przedsiębiorcom doradztwa także w ramach tak zwanych postępowań o stwierdzenie statusu zatrudnienia, prowadzonych przez niemiecką ubezpieczalnię emerytalno-rentową Deutsche Rentenversicherung.

 

Z chęcią sprawdzimy dla Państwa, czy planowana współpraca z innym przedsiębiorcą stanowi rzeczywistą samodzielną działalność w sensie prawa socjalnego oraz pomożemy Państwu w korespondencji z instytucją sprawdzającą status zatrudnienia, z tzw. Clearingstelle. Przede wszystkim nie powinni się Państwo kontaktować z tą instytucją bez wcześniejszej porady adwokackiej, gdyż niektóre dane we wniosku mogą prowadzić do założenia, iż zatrudniają Państwo pracownika podlegającego obowiązkowi opłacania ubezpieczenia socjalnego i nie współpracują Państwo z rzeczywistym przedsiębiorcą.

Zaskarżymy dla Państwa przed sądem socjalnym postanowienia stwierdzające brak samodzielnej działalności gospodarczej w ramach współpracy.

 

Dysponujemy dużym doświadczeniem przede wszystkim w odniesieniu do  tematyki "pozornej samodzielnej działalności gospodarczej", która jest bardzo blisko powiązana z prawem pracy.

 

Bez podjęcia kroków sądowych, zostaną Państwo zobowiązani do zapłacenia zaległych składek na poczet ubezpieczenia socjalnego, w związku z czym zawsze powinni Państwo zakarżać niekorzystną decyzję, tym bardziej, iż wydano już wiele wyroków, które kwalifikują decyzje ubezpieczalni emerytalno-rentowej Rentenverischerung jako niezgodne z prawem.

 

Czy w ramach samodzielnej działalności gospodarczej wykonują Państwo prace tylko dla jednego zleceniodawcy? W naszych NEWS-ach znajdą Państwo informacje odnośnie przysługujących Państwu praw.

 

Prawo pracy dla zakładów pracy

 

Prawo regulujące strukturę przedsiębiorstw jest kompleksowe i niezrozumiałe przede wszystkim dla zakładów pracy, które nie posiadają wykształcenia prawniczego.

 

Zakłady pracy zawsze mogą zwrócić się do naszych specjalistów w celu zasięgnięcia porady odnośnie wszystkich zagadnień z zakresu prawa pracy, w szczególności odnośnie praw i obowiązków przewidzianych w ustawie regulującej strukturę przedsiębiorstw, odnośnie możliwości procesowch lub w przypadku zmian zakładowych na dużą skalę, negocjacji planu socjalnego i porozumień zakładowych.

Reprezentujemy zakłady pracy w ramach pozasądowych porozumień zakładowych, w procesach przed sądami pracy oraz przed zakładowymi komisjami rozjemczymi.

 

Zgodnie z § 40 ust. 1 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw oraz § 80 ust. 3 ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw pracodawca zobowiązany jest pod pewymi warunkami  przejąć za radę zakładową koszty adwokata.

 

Nasi specjaliści w zakresie prawa pracy oferują poradę prawną na terenie całych Niemiec. Nasi klienci pochodzą z Zagłębia Ruhry, z terenu całej Republiki Federalnej Niemiec oraz z zagranicy.

Cieszylibyśmy się, gdyby nawiązali Państwo nami kontakt.

Twój Partner